Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Házirend a 2012-13. tanévben

2012.09.17

      Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola
2626 Nagymaros, Fehérhegy 2.

 

 

 

 

 

Házirend

 

 

 

I.                               A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola tanulóinak és pedagógusainak munkáját, iskolához való viszonyát az intézmény hagyományai és az iskolával szemben támasztott mai követelmények határozzák meg.

E hagyományok és elvárások alakítják értékrendünket, amelynek legfontosabb elemei:

·        az önmagunkkal és környezetünkkel szembeni igényesség;

·        a szolidaritás és a tolerancia; egymás tisztelete;

·        a tudás és birtokosai iránti tisztelet;

·        a világra való nyitottság és a tudás megszerzéséért való áldozatvállalás;

·        az alkotó aktivitás és a szabálykövető magatartás együtt létezése;

·        az iskola jó hírnevének öregbítése, hagyományainak ápolása.

 

 

II.               A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

 

1.   A házirend tervezetét a fenntartó, a nevelők, a diákok és a szülők javaslatainak figyelembe vételével az iskola igazgatója készíti el.

 

      2.   Az iskola igazgatója a vélemények figyelembe vételével készíti el a végleges házirendet, melyet a szülői közösség, a diákönkormányzat és a nevelőtestület véleményez.

 

      3.   Az érvényben lévő házirend módosítását kezdeményezheti:

-         az iskola igazgatója

-         a nevelőtestület

-         az Szülői Szervezet

-         a diákönkormányzat iskolai vezetősége.

 

 

 

 III.            A házirend jogi háttere

 

                   A HÁZIREND AZ ISKOLÁBAN ELFOGADOTT ÉRTÉKREND ALAPJÁN, AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK ELŐÍRÁSAINAK MEGFELELŐEN KÉSZÜLT.

 

                        · a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény,

                        · a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és módosításai,

            · a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM

   továbbiakban: rendelet

 

a)  Az iskolai házirend be nem tartása fegyelemsértésnek minősül.

b)  A jelen házirend a tanév első napján az iskola minden tanulója számára az iskolában a megszokott módon kihirdetésre kerül.

 

             

IV.              Tanulói jogok gyakorlása

 

                   A tanulók jogait és kötelezettségeit a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. számú törvény 10-12 §-ai, a szülői jogokat és kötelezettségeket e törvény 13-14. §-ai tartalmazzák. A házirendbe foglalt jogok az iskola valamennyi tanulóját megilletik, a tanuló által létrejött tanulói jogviszony első napjától az iskolánkkal fennálló tanulói jogviszony utolsó napjáig.

 

                   A családi élethez és az önazonossághoz való jog érvényesülése

a.) A tanuló önazonosságát (vallási, világnézeti, nemzeti, etnikai) szabadon kifejezésre juttathatja, de e jogának gyakorlása nem ütközhet   jogszabályba, és nem sérthet, nem korlátozhat másokat.

b) A tanuló nem köteles családi és magánéletéről, vallási, politikai meggyőződéséről információt szolgáltatni más személyeknek.

c) Tilos a tanulók etnikai hovatartozás, vallási-, politikai meggyőződés alapján történő bármilyen célú megkülönböztetése az iskolában és a tanórán kívüli iskolai szervezésű programokon.

 

A hit és vallásoktatásban való részvételi jog érvényesülése

Az iskola tanulói a kötelező tanórai foglalkozásokon kívüli időben, az iskola épületében fakultatív hit- és vallásoktatásban vehetnek részt az iskola, valamint a hit- és vallásoktatást szervező egyházi jogi személy közötti megállapodásnak megfelelően.

 

A rendszeres egészségügyi felügyelethez való jog érvényesülése;

logopédiai ellátáshoz, pszichológus segítségének igénybe vételéhez való jog

a) A tanuló jogszabályban meghatározott iskola-egészségügyi ellátásban részesül.

b) Az iskola-egészségügyi ellátás keretében tervezett vizsgálatok időpontjáról a tanulókat (ill. a tanulók szülőjét, gondviselőjét) időben tájékoztatni kell.

c) Az iskola bármely tanulója kérheti az iskolai logopédus segítségét. A tanuló szülője/gondviselője kérheti a tanuló logopédiai vizsgálatát, kezelését.

d) Az iskola bármely tanulója kérheti az iskolával együttműködő Nevelési Tanácsadó pszichológusának segítségét.

A tanuló szülője (gondviselője) kérheti a pszichológus segítségét gyermeke számára, illetve nevelési problémáinak megoldásához.

 

 

Az érdekképviselet, az érdekvédelem, az érdekegyeztetés iskolai rendszere; a diákönkormányzat jogainak érvényesülése és az iskolai döntéshozásban való részvétele

 

a) Az iskola tanulóinak érdekvédelmi szervezete a Diákönkormányzat (a továbbiakban DÖK). Minden tanuló joga, hogy jogainak védelmére a DÖK–höz forduljon, azáltal képviselve legyen, és – amennyiben ez más kötelességeinek teljesítését nem akadályozza – annak munkájában részt vehessen, abban választható legyen.

b) A rendelet 31.§ (1) bekezdés a.) pontjának megfelelően az iskolavezetés

kötelessége, hogy minden olyan kérdésben meghallgassa a DÖK véleményét, amely az iskola tanulóinak nagyobb közösségét - legalább egy tanulócsoportját* érinti.

(*egy tanulócsoport: egy osztály egésze, vagy azon kisebb csoportja, amely egy – egy tantárgyat együtt, egy tanár/tanító vezetésével tanul. Létszáma minimum 8 fő.)

c) A DÖK működését a közoktatásról szóló törvény 63.§-a, a működés helyi rendjét a

    DÖK Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

d) A DÖK vezetői havonta egy alkalommal, az éves munkatervben meghatározott

rend szerint az iskola igazgatójánál tájékozódnak az iskola azon ügyeiről, amelyekben döntési, véleményezési vagy egyetértési jogot gyakorolhatnak (e jogokat ld. Pl. a DÖK SZMSZ-ben.) E jogaik         gyakorlásának rendje: A DÖK vezetői észrevételeket szóban és írásban is megtehetik. A felvetett problémákra érdemi választ* kell kapniuk.

     (*érdemi válasz: amelyből megállapítható a megkérdezett, illetve az

     intézkedésre jogosult személy véleménye, döntése, annak indoka.)

e) A DÖK feladata, hogy a hozzá eljuttatott kérdéseket a tantestület  bármely tagjának vagy/és az igazgatónak továbbítsa, a választ pedig a kérdezőnek eljuttassa.

 

A tájékoztatás rendje; a közérdekű információkhoz való hozzájutás formái

a) A tanulónak joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához, kötelességei teljesítéséhez szükséges információkhoz, tájékozódhasson         a vele szembeni elvárásokról.

b) A diákoknak és a szülőknek (gondviselőknek) – az őket érintő lényeges kérdésekről – a pedagógusok adnak tájékoztatást.

     Az informálódás hivatalos formái:

-          faliújság, hirdető

-          ellenőrzőbe írt tájékoztatás

-          hivatalos levél

-          szülői értekezlet

-          fogadóóra (az igazgató és a nevelők fogadóóráin a tanulóknak                 joguk van szüleikkel együtt megjelenni).

c) A DÖK tájékoztatási kötelezettsége a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekről való felvilágosítás, valamint a saját munkájával összefüggő információadás területére terjed ki.

 

A napközis és tanulószobai foglalkozáson való részvételi jog érvényesülése

Valamennyi 1–4. évfolyamos tanuló napközis, valamennyi 5–8. évfolyamos tanuló pedig szervezett tanulószobai foglalkozáson vehet részt. A napközi- és a tanulószobai foglalkozáson való részvételnek nem feltétele az étkezés(ek) befizetése.

 

A napközi és a tanulószobai foglakozás rendjét minden tanév elején, a tanórák rendjének függvényében határozza meg az iskola vezetősége. A foglalkozásokon való részvételre való igényt, a foglalkozásokról való távolmaradás és távozás rendjét a szülők (gondviselők) írásban jelzik a nevelőnek.

 

A tanórákon kívüli foglalkozásokon való részvételi jog érvényesülése

a) A tanulók közösségei: osztályközösség, napközis csoport és tanulószoba, diákönkormányzat, szakkör, sportkör.

b) A tanulók – kötelességei betartása mellett – részt vehetnek szakköri, sportköri valamint művészeti foglalkozásokon, korrepetálásokon és egyéb iskolai rendezvényeken – melynek szervezői és szereplői lehetnek.

 

Eszközhasználathoz való jog

Minden tanuló használhatja tanulmányi munkájához az iskola tulajdonát képező eszközöket, az intézmény létesítményeit, a tanár utasításai alapján.

 

 

V.               Tanulói kötelességek teljesítése

 

                   A tanuló kötelezettségei

a) részt venni a kötelező és a választott foglalkozásokon, a tanulmányi

     követelményeknek a legjobb tudása szerint eleget tenni, és betartani a

     Házirendet.

b)  A tanuló az iskola helyiségeit és az iskolai eszközöket rendeltetésszerűen, a helyiségek és eszközök használatára vonatkozó szabályok betartásával használhatja.

c) A szaktantermeket, a tornatermet és az udvart az ide vonatkozó szabályzatok alapján és rendeltetésük szerint használja a tanuló.

 

Magatartási szabályok

a) Mindenkinek tiszteletben kell tartania tanulótársainak, tanárainak és az iskola többi dolgozójának emberi méltóságát, személyiségi jogait, családi és magánélethez való jogát.

b)  A tanuló a tanórai vagy az iskolai szervezésű tanórán kívüli foglalkozásokon magatartásával nem akadályozhatja társai tanulmányi munkáját, a foglalkozásban való részvételét.

c)  Iskolai vagy iskolán kívüli versenyeken a „fair play” (tisztességes          versenyzés) szabályai szerint kell részt venniük az iskola tanulóinak.

d) Tilos az iskolába behozni: dohányárut, tűzgyújtó szerszámot, szúró, vágó eszközöket és bármilyen fegyvernek minősülő tárgyat, colát, szeszesitalt, energia italt, kábítószert, rágót, napraforgómagot és tökmagot, valamint hanghordozó eszközöket (Mp3, Mp4, discman, stb.)

e)  A mobiltelefont iskolába érkezéskor ki kell kapcsolni. A telefon csak az iskolából való távozás után kapcsolható vissza. Rendkívüli és sürgős esetekben a diák az osztályfőnök engedélyével telefonálhat, a szülő pedig az iskola titkárságát hívhatja, ahol üzenetet hagyhat gyermeke számára.

f)   Az iskola területén hang-, fénykép-, és videofelvétel készítése csak igazgatói engedéllyel készülhet, kivéve évnyitó, évzáró, ballagás.

g)  Az iskola számítógépes szerverén keresztül adatforgalomban csak olyan tartalmú anyag megnyitása, futtatása engedélyezett, amely    összhangban van a közoktatási törvény által a tanulók erkölcsi             fejlődésére vonatkozó rendelkezéseivel. Ennek teljesülése érdekében az iskola korlátozza azon oldalak le- és feltöltését, amelyek a törvényi elvárásoknak nem felelnek meg. E szabály megszegése fegyelmi büntetést von maga után.

h)  A tanuló nem veszélyeztetheti az iskola dolgozói, önmaga és társai testi épségét.

i)   A folyosókon, a lépcsőkön, az udvaron és az ebédlőben kiemelten fontos a fegyelmezett, körültekintő, másokra figyelő magatartás.

j)   Minden tanulótól elvárandó az iskolában és a tanórán kívüli iskolai       szervezésű programokon a segítőkész, civilizált magatartás, a felnőttekkel és egymással szembeni udvariasság (pl. köszönés), az ápolt külső

k)  Az iskola munkahely. Tanulóhoz illően öltözködjön minden diák.         Ápoltan; haj, köröm, arc festése nélkül jelenjen meg az iskolában.

l)   Kirívó, megbotránkoztató ékszer, öltözék viselése az iskolában nem    megengedett.

m)Testékszer viselése, tetoválás tilos. A fiúk nem hordhatnak fülbevalót.

n) Ünnepélyeken az ünneplő ruha viselése kötelező (lányoknak sötét szoknya vagy nadrág, fehér felső; fiúknak sötét nadrág, fehér ing).

 

Egészségvédelmi, baleset-megelőzési, munkavédelmi védő-óvó előírások

a) A tűz- és balesetvédelem legfőbb szabályait első tanítási napon az        osztályfőnök ismerteti a gyerekekkel. Az iskola tanulói kötelesek betartani ezeket az előírásokat.

b) A tűzriadót 30 másodpercen át tartó szaggatott csengetés jelzi. Ennek észlelése esetén a riadógyakorlatnak megfelelően kell elhagyni az épületet.

c) Tűz- és bombariadó vagy más rendkívüli esemény során a tűzvédelmi szabályzat kiürítési terve szerint kell cselekedni.

d) Az iskola épületébe a tanuló nem hozhat be tűz- és robbanásveszélyes anyagot.

e) A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és a társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó             pedagógusnak, ha saját magát, társait, az iskola dolgozóit vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá – amennyiben állapota lehetővé teszi –, ha       megsérült.

f) Ha tanulót baleset ér, jegyzőkönyvben kell rögzíteni annak körülményeit.

g) Az intézmény dolgozói, az intézménybe érkező vendégek, látogatók csak a kijelölt helyen dohányozhatnak.

Gyermekeknek tilos a dohányzás!

h) Tilos a tantermek és folyosók ablakpárkányaira felülni.

i) Az udvari játszótéri eszközöket csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a diákok. 

j) A sportudvaron és a testnevelési termekben sportolni  csak pedagógus felügyelete mellett lehet.

k)  A sportolásra használt helyiségek és a szaktantermek használatára       vonatkozó baleset- és tűzvédelem megelőzési, védő-óvó szabályokat mindenki köteles betartani (minden tanév első szakóráján hirdetik ki a testnevelő tanárok).

l)  Ha a tanuló balesetet szenved, vagy betegség, rosszullét tüneteit

észleli magán, vagy észlelik rajta mások, az esetet haladéktalanul jelenteni kell az iskola titkárságán, valamely nevelőnek, aki azonnal értesíti az orvost, tanuló szüleit, és – szükség esetén – a mentőket.

m)Beteg vagy sérülést szenvedett tanuló a tanítási idő, illetve         foglalkozás       befejezése előtt felnőtt, vagy tanuló kíséret nélkül csak akkor hagyhatja el az iskola épületét, illetve a foglalkozás színhelyét, ha a tanuló szülője, írásban (tájékoztató füzetben) vállalja a felelősséget.

n) Ha a tanuló tűzre utaló jelet tapasztal, haladéktalanul értesíteni köteles az iskola

valamely felnőtt dolgozóját.

o) A tantermek tisztán tartása kötelező, a padokban, szekrényekben romlandó anyagot, szemetet hagyni tilos.

 

A taneszközökre és felszerelésekre vonatkozó felelősség szabályai

a) A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit és az épület tisztaságát.

b) A szándékos károkozás fegyelmi büntetést von maga után. Minden      károkozást azonnal jelenteni kell az osztályfőnöknek, ill. a gondnoknak.

Szándékos károkozás esetén – külön szabályzatban meghatározott mértékben 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet – a szülőknek anyagi felelősséget is kell vállalniuk gyermekük tettéért.

c) Ha a tanuló a terem vagy a folyosó berendezésében, felszerelésében     valamilyen rendellenességet tapasztal, haladéktalanul jelezze az órát tartó

tanárnak, a folyosóügyeletes tanárnak, a gondnoknak vagy az iskola vezetőségének.

d) A tantermekben csak a terem leltárában szereplő bútorok lehetnek.

e) A Közoktatásról szóló törvény 12.§ (1 )c pontjának értelmében a            tanulónak részt kell vállalnia az iskola rendben tartásában.

Ennek megfelelően köteles:

- a foglalkozás végeztével asztalát, székét, padját, szekrényét, illetve az öltözőt, zuhanyozót, mosdót tisztán, rendben hagyni.

- a foglalkozás után a helyükről elmozdított bútorokat (székek, asztalok, padok) a helyükre visszatenni;

- tanári (tanítói) felszólításra a tanórán használt szemléltető és segédeszközöket köteles a szertárból, tanári szobából a terembe és onnan a helyére visszavinni.

f) Kerékpár tárolására a iskola udvarán van lehetőség. Az iskola udvarán csak saját felelősségre tartható kerékpár.

g) Az iskolának fel nem róható okból elveszett tárgyakért az iskola nem vállal

felelősséget.

   h) Nagy értékű, az iskolai munkához közvetlenül nem kapcsolódó tárgyakat a tanuló

csak saját felelősségére hozhat be: azok megrongálódásáért vagy elveszítéséért kártérítési felelősséget nem vállal az iskola.

 

 

VI.              A tanulók jutalmazása és büntetése

 

A tanulók jutalmazásának és fegyelmező intézkedéseinek elveit és formáit a Pedagógiai Program tartalmazza.

A jutalmazások és büntetések alkalmazásánál indokolt esetben nem kell a fokozatok betartásához ragaszkodni, azonnal magasabb fokozatú jutalmazás és büntetés is adható.

A jutalmazások, büntetések minden esetben az osztálynaplóba és az ellenőrző könyvbe (tájékoztató füzetbe) is beírásra kerülnek.

Az értékelésre, osztályzásra vonatkozó irányelveket, elvárásokat, valamint a jutalmazási és büntetési módokat, fokozatokat a tanév elején a tanulókkal és a szülőkkel ismertetni kell.

 

Jutalmazás

Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít, képességeihez mérten folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, kiemelkedő közösségi munkát végez, iskolai vagy iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti.

Az iskola jutalmazásának formái:

-   szaktanári dicséret                   (szóban vagy írásban)

-   osztályfőnöki dicséret               (szóban vagy írásban)

-   igazgatói dicséret                     (szóban vagy írásban)

-   elismerő oklevél

-   szaktárgyi kitüntetés                 (írásban)

-   közösségi jutalmazás                (egy nap rendkívüli kirándulás)

 

Büntetés

Az a tanuló, aki tanulmányi kötelességeit nem teljesíti, a házirend előírásait megszegi, igazolatlanul hiányzik, vagy bármilyen módon árt az iskola jó hírnevének, fegyelmi büntetésben részesül.

A büntetés formái:

             -   szaktanári figyelmeztetés          (szóban vagy írásban)

-     szaktanári intő              (írásban)

-     szaktanári rovó                        (írásban)

             -   osztályfőnöki figyelmeztetés      (szóban vagy írásban)

             -   osztályfőnöki intés                    (írásban)

             -   osztályfőnöki megrovás            (írásban)

             -   igazgatói figyelmeztetés (szóban vagy írásban)

-   igazgatói intés                          (írásban)

             -   igazgatói megrovás                   (írásban)

             -   nevelőtestületi megrovás           (írásban)

-   áthelyezés                                (fegyelmi úton)

Szaktanári, illetve osztályfőnöki intézkedés után a tanuló nem vehet részt az azt követő osztály vagy iskolai fakultatív rendezvényen.

Igazgatói intézkedés esetén a tanuló az osztálykiránduláson sem vehet részt.

 

 

VII.            Az iskolai munkában való részvétel kötelezettségei; a késések és

mulasztások                         

a) A tanítási órák és a tanítás nélküli munkanapok programjai minden diák számára kötelezőek, azokról távol maradni csak indokolt esetben lehet.

b) Amennyiben a tanuló a számára kötelezően előírt foglalkozásról távol marad, vagy elkésik, mulasztását (késését) igazolnia kell.

c) Az igazoltan és igazolatlanul mulasztott órák maximális számára, illetve a maximális óraszámot meghaladó mulasztás esetén követendő          eljárásra vonatkozóan a rendeletben foglaltakat követjük.

 

A mulasztások igazolásával kapcsolatos iskolai szabályok

a)  A mulasztás első napjának délelőttjén a tanuló szülőjének,       (gondviselőjének) tájékoztatnia kell a tanuló osztályfőnökét a hiányzás okáról pl. a titkárságon hagyott üzenet formájában.

b) Betegség esetén kizárólag orvosi igazolással maradhat otthon a tanuló, melyet az orvos az ellenőrzőben igazol.

c) A hiányzás igazolását külön kérés nélkül a tanuló köteles osztályfőnökének bemutatni, legkésőbb a mulasztást követő napon osztályfőnöki órán.

d) Előre látható mulasztást a diák köteles az osztályfőnöknek előre bejelenteni.

e) A szülő egy tanévben legfeljebb 3 tanítási napot igazolhat.

f) Három tanítási napot meghaladó idejű szülői kikérésre csak az iskola igazgatója adhat engedélyt, az osztályfőnök véleményének meghallgatása után.    Az igazgató számára a kérvényt írásban kell benyújtani, az engedélyt, vagy az elutasítást a szülő írásban kapja meg.

g) A fentiek vonatkoznak a nyelvvizsgára és a tanulmányi versenyre való felkészülés miatti mulasztásra is.

h) Az alkalmi kikérés miatti felmentésekre (sportegyesülettől vagy más hivatalos intézménytől) a fenti szabályok vonatkoznak. Ha a tanuló sportegyesületi, zeneiskolai, stb. rendszeres tevékenysége tanítási órákat is érint, az iskola vezetőségétől arra évente engedélyt kell kérnie. Az engedély megtagadását az iskola vezetőségének indokolnia kell.

i) A tanuló első igazolatlan óra mulasztásakor az osztályfőnök a tájékoztató füzet útján írásban értesíti a tanuló szülőjét (gondviselőjét).

j) Ha a tanuló bejelentés nélkül két napot meghaladóan távol marad az iskolától, osztályfőnöke felveszi a kapcsolatot a szülőkkel.

Ha a kapcsolatfelvétel meghiúsul, az iskola értesíti a tanuló lakóhelye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot

k) Az igazolatlan órák fegyelmi intézkedést, illetve fegyelmi büntetést vonnak maguk után.

l) Ha tanuló valamely tantárgyból megközelíti a 30 %-os mulasztási határt, illetve meghaladja a 200 órás mulasztást, a tanuló szüleit írásban figyelmezteti az osztályfőnök a várható következményekre.

m)Művészeti oktatásra, szakkörre való jelentkezés után a megjelenés, az órán való részvétel kötelező, így a mulasztásokat ugyanúgy kell          igazolni, mint az általános iskolában.

 

A késések elbírálásával kapcsolatos szabályok

a) Ha a tanuló elkésik az óráról a tanár beírja az osztálynaplóba „K”

     betűvel jelezve a késést, feltünteti annak időtartamát is.

b) A tanulónak a késését indokolnia, ill. igazolnia kell osztályfőnökének.

c)  3 tanóráról történő késés 1 igazolatlan órának minősül.

A tanév folyamán 10 igazolatlan óra esetén szabálysértési eljárást kezdeményez az iskola, mely pénzbüntetést vonhat maga után.

Az igazolatlan késések fegyelmi intézkedést, ill. fegyelmi büntetést vonnak maguk után.

 

 

VIII.           Az iskola működési rendje

 

Az iskola nyitva tartása

Tanulmányi időszakban, tanítási napokon a felső iskolát reggel 7 órakor nyitják a takarítónők és a portás zárja este 20, illetve 21 órakor.

Az alsó iskolát reggel 7 órakor nyitja az ügyeletes tanár és délután 17 órakor, illetve pénteken 16 órakor zárják a takarítók.

A reggeli ügyelet a felső iskolában 7 - 7.30-ig tart.

Az iskola kapuját a portás 8 órakor bezárja.

Gyermek az épületben egyedül, felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat.

A felső iskola emeleti folyosóját 7.30 órakor az  ügyeletes nevelő nyitja. Előtte tanuló nem mehet fel, csak indokolt esetben, külön tanári engedéllyel.

 

Csengetési rend

a)  A délelőtti órák időpontja a csengetési rend szerint történik:

                 0. óra:   7.15 –   8.00

                 1. óra:   8.05 –   8.50

                 2. óra:   9.00 –   9.45

                 3. óra: 10.00 – 10.45

                 4. óra: 10.55 – 11.40

                 5. óra: 11.50 – 12.35

                 6. óra: 12.45 – 13.30

                 7. óra: 13.35 – 14.20

 

b) A délutáni szakköri foglalkozások, illetve a művészeti iskola órái          külön, egyéni beosztás szerint kezdődnek.

A szünetben a tanulók az iskola épületét tanári engedély nélkül nem hagyhatják el.

c) A tanulók óraközi pihenőidejét a tanítási óra meghosszabbításával elvenni vagy megrövidíteni csak a tanulók és a tanár megegyezése     alapján szabad, a tanár ezt önkényesen nem teheti meg. Mindenképpen indokolt az óra tovább tartása meghívott előadó vagy önálló tanulói előadás rövid elhúzódása esetén.

 

Az órák és a tantermek munkarendje

a)  A tanulók 8,00 óráig foglalják el helyüket az osztályban.

b)  A délelőtti tanítás általában 8.05 órakor kezdődik. A zavartalan órabeosztás érdekében szükség van a 0. óra lehetőségére.

c)  A tanulók becsengetéskor a tanárt munkára készen a teremben várják. Kivételt képeznek a szaktantermek és a tornaterem, ahol a tanulók tanári felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak.

d)  Ha másik tanteremben kezdenek, akkor a becsengetéskor a folyosón sorakozva várják a nevelőt és vele együtt mennek be a tanterembe.

e) A más épületben levő tanórákra a szaktanár és az osztályfőnök utasításai szerint közlekednek a tanulók.

f) Az osztályba érkező tanárt vagy más felnőttet felállással üdvözöljék a tanulók.

g) Az osztálytermek és tantermek kulcsát a hetesek a tanáriból elkérik. A tanítás végén, a terem bezárását követően a kulcsot szaktanár viszi vissza a tanáriba.

h) Szellőztetni az osztályban csak tanári felügyelet mellett lehet.

i) A hetes feladata annak biztosítása, hogy az órákon legyen szivacs, és tiszta legyen a tábla. Ha becsengetés után 5 perccel még nincs tanár a teremben, a hetes köteles az irodában bejelenteni.

A hetes felelős az osztályterem rendjéért és tisztaságáért.

j) Ha csoport- vagy osztályösszevonás miatt a létszám szükségessé teszi székek, asztalok más teremből való áthozatalát, azt a szünetben, a tanár engedélyével lehet megtenni. Az óra végén     – tanári irányítással – az áthelyezett bútorokat vissza kell vinni a helyükre.

k)  A második szünet, a tízórai szünet. Ebben a szünetben a tanulók az osztálytermükben tartózkodnak.

l)   A tízórai szünet kivételével – az időjárástól függően – a tanulók az udvaron tartózkodnak. Az ügyeletes nevelő jelzésére vonulnak be az épületbe. Az alsó tagozatos tanulók a hátsó udvari ajtót, a felső tagozatos tanulók az első udvari bejáratot használják.

m)A felső tagozatban a testnevelés órát megelőző szünet kezdetén a         tanulók a portánál kettesével sorakoznak tornai felszereléssel és a tanár             vezetésével, együtt indulnak a tornaterembe. A visszaérkezés is tanári kísérettel történik. Ebben a szünetben a gyerekek az osztálytermükbe mehetnek. A nem tornatermi testnevelési órák előtt a tanulók öltözése az arra kijelölt helyiségben történik.

n) A tornaterem zárásáért a testnevelő tanár a felelős.

o) Tanítási idő alatt a tanuló az iskolát csak külön engedéllyel hagyhatja el.

p) A tanítás befejezése után az osztálytermet a tanulók rendezetten – a  szemetet a szemétgyűjtőbe helyezve és a székeket a padra felrakva – hagyják el.

 

 

Az osztályozás és értékelés rendje

a) A tanuló teljesítményét – a törvényben meghatározott tárgyak és          évfolyamok kivételével – félévkor és a tanév végén osztályzatokkal minősítjük.

b) Tanév közben érdemjegyet feleletre, iskolai dolgozatra, órai munkára, beszámolóra, kiselőadásra, önként vállalt szorgalmi feladatra, házi dolgozatra, füzetvezetés minősítésére kaphat a tanuló. A kapott érdemjegyekről a tanulónak minden esetben tudnia kell.

c) Ha a tanuló valamely tárgy órájáról (óráiról) betegség miatt vagy egyéb okból hiányzik, a hiányzása alatt tanult anyagot pótolnia kell. Amennyiben hosszantartó mulasztásának pótlását nem tudja elvégezni a következő tanórára, a szaktanárától halasztást kérhet.

d) A tanár által beszedett munkafüzeteket lehetőleg a következő tanórán, de legkésőbb a beszedést követő második órán vissza kell kapnia a tanulónak.

e) A dolgozatokat legkésőbb a megírás után 5 munkanap elteltével, kijavítva vissza kell kapnia a tanulónak. Amennyiben ezt az időt meghaladja a dolgozat kijavítása, a diák eldöntheti, hogy kéri-e az osztályzat beírását.

f) Ha egy tanítási napra kettőnél több témazáró dolgozat írására kerülne sor, az osztály képviselői kérhetik valamelyik (esetleg több) dolgozat elhalasztását a szaktanártól.

 

Az iskolai munka dokumentumai

a) Az ellenőrző könyvét minden tanuló köteles magánál hordani, és felszólításra a tanárnak átadni. Az ellenőrző könyvbe kerülő minden     szöveges bejegyzést a tanuló a következő tanítási napra köteles aláíratni a szülővel (gondviselővel). A tanulók kötelesek az osztályzataikat beírni az ellenőrző könyvükbe. Az iskolások beírt jegyeit a tanár látja el kézjegyével.

b)  Az ellenőrző könyv bizalmasan kezelendő okirat. Elvesztése esetén a megtaláló – ha nem tudja tulajdonosának átadni – a titkárságon adja le. Ha az ellenőrző megrongálódik, megsemmisül vagy elvész, azt az osztályfőnöknek haladéktalanul be kell jelenteni. Új ellenőrzőt csak az osztályfőnök állíthat ki, bevezetve valamennyi jegyet és írásban közli a szülőkkel az elvesztés tényét.

c) Az osztálynaplóba beírt késéseket és mulasztásokat csak az osztályfőnök igazolhatja. Az osztálynapló diák kezébe nem kerülhet.

d) Az iskola épületében elhelyezett hirdetőtáblákra hirdetést, plakátot tanuló csak igazgatói engedéllyel, iskolapecséttel ellátva lehet kitenni. Az iskola épületében, belső vagy külső falán – az e célra kirakott hirdetőtáblákon kívül – hirdetést, plakátot kirakni tilos. A termeket csak az osztályfőnök ill. a tanteremért felelős szaktanárok engedélyével szabad dekorálni és csak úgy, hogy a dekoráció ne rongálja a falakat és a berendezést.

e) Kereskedelmi vagy politikai célú reklámok kihelyezése tilos.

 

Az étkezés rendje

a)  Az étkezési térítési díjat minden hónap 10. és 15. napján reggel 5,30 órától 17,30 óráig kell befizetni a napközi otthon konyháján. Pótbefizetés minden hónap 20. napja. Pihenőnap és ünnepnap esetén az ezt követő munkanapon kell befizetni.

b)  Az étkezésről a hiányzást legkésőbb az azt megelőző nap 12 óráig kell bejelenteni.

c)  Az étkezésben történt bármilyen változást a szülőnek írásban kell kérnie.

d)  Az ebédlőbe az étkezési rend szerint menjenek a tanulók ebédelni. A járdán közlekedjenek, és útközben ne szemeteljenek.

e)  Az ebédlőben a tanulók kulturáltan étkezzenek, viselkedjenek. Az ebédlőbe üdítő italt bevinni tilos.

f)   Az ebédlőben történő fegyelmezetlen viselkedés fegyelmező intézkedéseket von maga után.

 

 

IX.              Az alsó tagozatra vonatkozó külön szabályok

 

a) A szülő a tanulót legfeljebb a portáig kísérheti, de legkésőbb 7,55 óráig az iskola épületét el kell hagynia, kivéve:

     - első osztályosok esetében szeptemberben;

     - az iskola vezetőségének engedélyével.

b) Szakórákra az alsós tanulókat a szaktanár kíséri a kijelölt terembe.

c) Az alsósok távozása az iskolából szülői felügyelettel történik. Ennek hiányában, a szülő írásban rendelkezik, hogy gyermeke más felnőtt, vagy gyermek (testvér) kíséretében, ill. egyedül elhagyhatja az iskolát.

d) A szülők délután az előtérben és a folyosón várakozhatnak a tanulókra.

e) A napközis foglalkozást csak indokolt esetben (halaszthatatlan közlendő) zavarhatja meg a gyerekért érkező szülő.

f) A tanuló által az iskolába hozott értéktárgyakra, játékszerekre a tanulónak kell ügyelnie, azokért az iskola nem vállal felelősséget.

 

 

X.               A művészeti iskolára vonatkozó külön szabályok

 

Zeneiskola

a)    A tanulók órabeosztását, órarendjét a szaktanárok készítik el, alkalmazkodva az általános iskola órarendjéhez.

b)   A tanulóknak mind a hangszeres, mind a kötelező – esetleg választott – tanórákra

pontosan és felkészülten kell megjelenni

c)    A hangszer munkaeszköz. A szülő (tanuló) a használatba adott hangszerért anyagi

felelőséggel tartozik – javításuk igen költséges.

d)   A tanulók a főtárgy tanár tudta nélkül nem vállalhatnak szereplést.

 

Tánc

a)    A tanulók a művelődési házba néptánc foglalkozásra csoportosan érkeznek és

 távoznak az oktató vezetésével.

b)   Az intézmény helyiségeit rendeltetésszerűen használják, ügyelnek annak

 tisztaságára, óvják berendezési tárgyait.

c)    A balesetvédelmi oktatásnak megfelelően vigyáznak önmaguk és         társaik testi

épségére, egészségére.

d)   A táncruhákat használat után épségben adják le. A szándékosan okozott

károkat meg kell téríteni.

 

 

XI.              Záró rendelkezések

A házirend személyi hatálya: kiterjed az iskolával tanulói jogviszonyban álló diákokra és az iskolában foglalkoztatott közalkalmazottakra.

A házirend területi hatálya: A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, amelyeket a Pedagógiai Program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola pedagógusai látják el a tanulók felügyeletét. A házirend az iskola területére, illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvények területére érvényes.

 

A házirend hatálybalépése: a házirend 2012. október 01. napján, a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és visszavonásig érvényes.

A felülvizsgált házirend hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti a 2011. október 01. napján készített (előző) házirend.

 

 

 

Nagymaros, 2012. augusztus 30.

 

 

 

 

 

 

 

Petrovics László                                                                                 Fábián Szabolcs

               polgármester                                                                              igazgató

 

 

 

 

 

 

 

  Elekes Györgyi

Szülői Szervezet elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hoffer-Szabó Petra

DÖK vezetője

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.